ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัด

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายปราโมทย์  นาคล้วน 13 ตุลาคม 2523 – 30 กันยายน 2525
2 นายบุญช่วย  หุตะชาติ 1 ตุลาคม 2525 – 1 พฤษภาคม 2526
3 นายไพทูรย์  สุนทรวิภาต 16 ตุลาคม 2526 – 27 กันยายน 2528
4 นายยิ่งยศ มณฑล ลิน 3 ตุลาคม 2528 – 30 กันยายน 2531
5 นายประเวศ  ต่อตระกูล 1 ตุลาคม 2531 – 30 กันยายน 2532
6 นายวีระ  รอดเรือง 1 ตุลาคม 2532 – 30 เมษายน 2534
7 นายรื่น  ช่างสาร 1 กุมภาพันธ์ 2534 – 30 กันยายน2534
8 นายสุชาติ  สหัสโชติ 1 พฤษภาคม 2534 – 28 กรกฎาคม2535
9 นายรุ่งฤทธิ์  มกรพงศ์ 1 ตุลาคม 2534 – 24 กรกฎาคม 2536
10 นายประพันธ์  ชลวีระวงศ์ 28 กรกฎาคม 2535 – 1 ตุลาคม 2538
11 นายสมเจตน์  วิริยะดำรงค์ 25 ตุลาคม 2536 – 24 พฤษภาคม2537
12 นายสุชิน  คชินทร 5 พฤษภาคม 2537 – 8 ตุลาคม 2538
13 นายนิรัช  วัจนะภูมิ 9 ตุลาคม 2538 – 1 ตุลาคม 2539
14 นายพิศิษฐ์  ศุขรัตน์ 9 ตุลาคม 2538 – 30 กันยายน 2543
15 นายสมศักดิ์  แก้วสุทธิ 2 ตุลาคม 2539 – 30 กันยายน 2542
16 นายวิทยา  ผิวผ่อง 4 ตุลาคม 2542 – 30 กันยายน 2544
17 นายวงศ์  เลิศไพศาล 2 ตุลาคม 2543 – 15 พฤศจิกายน2545
18 นายวิจารณ์  ผดุงวิถี 1 ตุลาคม 2544 – 30 กันยายน 2547
19 นายนิคม  เกิดขันหมาก 18 พฤศจิกายน 2545 – 30 กันยายน2546
20 นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ 1 ตุลาคม 2546 – 30 กันยายน 2547
21 นายชิดพงษ์  ฤทธิ์ประศาสน์ 1 ตุลาคม 2547 – 4 กันยายน 2549
22 นายนิมิต  จันทน์วิมล 1 ตุลาคม 2547 – 1 ธันวาคม 2549
23 นายสุรชัย  ขันอาสา 27 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552
24 นางวรรณิดา  บุญประคอง 4 ธันวาคม 2549 – 19 ตุลาคม 2551
25 นายกำธร  ถาวรสถิตย์ ธันวาคม 2549 – 30 กันยายน 2552
26 นายสุรชัย  ขันอาสา 27 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552
27 นายชนะ  นพสุวรรณ 26 ตุลาคม 2551 – 28 ธันวาคม 2554
28 นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ 26 ตุลาคม 2552 – 28 ธันวาคม 2553
29 นายชาติชาย  อุทัยพันธ์ 21  มิถุนายน 2553 – 6 มกราคม 2555
30 นายสุรชัย  อังเกิดโชค 9  มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2556
31 นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ 9  มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2556
32 นายพงษ์ศักดิ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ 28  ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557
33 นายวันชัย  คงเกษม 28  ตุลาคม 2556 – 18 ธันวาคม 2557
34 ดร.ธีระกุล  เอี่ยมอำภา 1 ธันวาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
35 นายพรชัย  สังวรเจต 15 ธันวาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
36 นายสยาม  ศิริมงคล 1  ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560
37 นายธนู  บุญเลิศ 1  ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560
38 นายกมล  เชียงวงศ์ 2  ตุลาคม 2560 – 12 ตุลาคม 2561
39 นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ 2  ตุลาคม 2560 – 12 ตุลาคม 2563
40 นายธฤต  สำราญเวทย์ 8  ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563
41 นายสุเมธ  ธีรนิติ 1  พฤศจิกายน 2563 – 30 ธันวาคม 2564
42 นายชัยพจน์  จรูญพงศ์ 22  ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน
43 นายศุภมิตร  ชินศรี 9  ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน
44 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน 4 มกราคม 2565– 25 ตุลาคม 2565