ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด

ทําเนียบผู้ดำรงตําแหน่งผู้รักษาเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดพระประแดง พ.ศ.2358 – 2474

1. พระยานครเขื่อนขันธ์ รามัญราชชาติเสนาบดี ศรีสิทธิสงคราม (ทอมา คชเสนี)

2. พระยาดารงราชพลขันธ์ (จุ้ย คชเสนี)

3.พระยาดารงราชพลขันธ์(นกแก้ว คชเสนี)

4.พระยาขยันสงคราม (เจ๊ก คชเสนี)

5.พระยาเกียรติ(นกขนุ ทองคชเสนี)

6.พระยาดารงราชพลขันธ์ (หยอด คชเสนี)

7. พระยาเทพผลู (ทองคา)

8. พระยาพินิจมนตรี (ปุย คชเสนี)

9.พระยานาคราชกาแหง (แจ้ง คชเสนี)

10.พระยาพายัพพิริยกิจ (เป้าจารุเสถียร)

11. พระประแดงบุรี (โต)

12. พระพิชัยบุรินทรา (สะอาด)

ทําเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2410-ปัจจุบัน

ชื่อ ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. พระยาอรรคราชนารถภักดี พ.ศ. 2410 – 2430
2. พระยาสมุทรบุรารักษ์ พ.ศ. 2432 – 2439
3. พระยามหาบรีรมย์ พ.ศ. 2439 – 2540
4. พระยาพิพิธมนตรี พ.ศ. 2450 – 2544
5. พระยาชัยวิชิตวิศิษฐ์ธรรมธาดา พ.ศ. 2454 – 2458
6. พระยาวรุนฤทธีศรีสมุทรปราการ พ.ศ. 2458 – 2468
7. พ.ต.อ.พระยาทรงพลภาพ พ.ศ. 2468 – 2472
8. พระยากลยาวัฒนวิศิษฐ์ั พ.ศ. 2472 – 2474
9. พระชาติตระการ พ.ศ. 2474 – 2476
10. รอ.หลวงวุฒิราษฎร์รักษา พ.ศ. 2476 – 2478
11. หลวงจรูญประศาสน์ พ.ศ.2478 – 2481
12. นท.พระประยุทธชลธี. นร. พ.ศ. 2481 – 2482
13. ขุนบุรีภิรมย์กิจ พ.ศ. 2482 – 2485
14. นายปรง พหูชนม์ พ.ศ. 2489 – 2490
15. พระบรรณศาสตร์สาธร พ.ศ. 2490 – 2490
16. นายลิขิตสัตยายุทย์ พ.ศ. 2491 – 2493
17. หลวงอรรถวิภัชน์พจนกร 19 มิ.ย. 2493 – 3เม.ย. 2494
18. ขุนธรรมรัฐธุราธร 3 เม.ย. 2494 – 1ก.ค. 2495
19. นายเกียรติ ธนกุล 1 ก.ค. 2495 – 18เม.ย. 2496
20. นายสุทินวิวัฒนะ 3 เม.ย. 2496 – 13เม.ย. 2497
21. พ.ต.ท.นายราชภักดี 13 เม.ย. 2497 – 17ก.พ. 2500
22. นายนารถ มนตเสวี 20 ก.พ. 2500 – 9ต.ค. 2502
23. นายวิทูรจักกะพาก 9 ต.ค. 2502 – 1ต.ค. 2508
24. นายเจือ อ ่าพันธุ์ 1 ต.ค. 2508 – 18ส.ค. 2514
25. นายวินิจ ภูมิวุฒิสาร 1 ต.ค. 2514 – 6ธ.ค. 2514
26. ร.ต.ต.ชั้น สุวรรณทรรถ 15 ธ.ค. 2514 – 10ก.ย. 2517
27. นายเวทย์ นิจถาวร 9 ต.ค. 2517 – 26ก.ย. 2518
28. นายอนันต์ อนันตกูล 10 ต.ค. 2518 – 4 ม.ค. 2520
29. นายกริช เกตุแกว้ 5 2520 – 5 ต.ค. 2523
30. นายธวัช มกรพงศ์ 6 ต.ค. 2523 – 11 ต.ค. 2524
31. นายสายสิทธิ พรแกว้ 10 ต.ค. 2524 – 30ก.ย. 2527
32. นายวิโรจน์ อ ามรัตน์ 1 ต.ค. 2527 – 30 ก.ย. 2529
33. ม.ล.ภัคศุก กาภู 1 ต.ค. 2529 – 30 ก.ย. 2532
34. นายประเวศ ต่อตระกูล 1 ต.ค. 2532 – 30 ก.ย. 2534
35. นายไพทูรย์สุนทรวิภา 1 ต.ค. 2534 – 30 ก.ย. 2537
36. นายวีระ รอดเรือง 1 ต.ค. 2537 – 30 ก.ย. 2542
37. นายสมบูรณ์ สุขส าราญ 1 ต.ค. 2542 – 30ก.ย. 2544
38. นายสวาง่ ศรีศกุน 1 ตค. 2544 – 30ก.ย. 2545
39. นายสุรอรรถ ทองนิรมล 1 ต.ค. 2545 – 1พ.ค. 2548
40. นายสุขุมรัฎฐ์ สาริบุตร 9 พ.ค. 2548 – 12พ.ย. 2549
41. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ 13 พ.ย. 2549 – 19ต.ค. 2551
42. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร 20 ต.ค. 2551 – 30ก.ย. 2552
43. นายสุรชัย ขันอาสา 1 ต.ค. 2552 –1ต.ค. 2553
44. นายเชิดศักดิ์ชูศรี 1 ต.ค. 2553 –28พ.ย. 2554
45. นางวรรณิดา บุญประคอง 28 พ.ย. 2554 – 28ก.ย. 2555
46. นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ 8 ต.ค. 2555 – 4ก.ค. 2557
47. นายพินิจ หาญพาณิชย์ 4 ก.ค. 2557 – 30ก.ย. 2559
48. นายชาติชายอุทัยพันธ์ 1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2563
49. นายวันชัย คงเกษม 1 ต.ค. 2563 – 1 ต.ค. 2565