ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด

ทำเนียบผู้บริหารจังหวัดสมุทรปราการ

ทําเนียบผู้ดำรงตําแหน่งผู้รักษาเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดพระประแดง พ.ศ.2358 – 2474

1. พระยานครเขื่อนขันธ์ รามัญราชชาติเสนาบดี ศรีสิทธิสงคราม (ทอมา คชเสนี)

2. พระยาดารงราชพลขันธ์ (จุ้ย คชเสนี)

3.พระยาดารงราชพลขันธ์(นกแก้ว คชเสนี)

4.พระยาขยันสงคราม (เจ๊ก คชเสนี)

5.พระยาเกียรติ(นกขนุ ทองคชเสนี)

6.พระยาดารงราชพลขันธ์ (หยอด คชเสนี)

7. พระยาเทพผลู (ทองคา)

8. พระยาพินิจมนตรี (ปุย คชเสนี)

9.พระยานาคราชกาแหง (แจ้ง คชเสนี)

10.พระยาพายัพพิริยกิจ (เป้าจารุเสถียร)

11. พระประแดงบุรี (โต)

12. พระพิชัยบุรินทรา (สะอาด)

 

ทําเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2410-ปัจจุบัน

ลำดับ ชื่อ ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. พระยาอรรคราชนารถภักดี พ.ศ. 2410 – 2430
2. พระยาสมุทรบุรารักษ์ พ.ศ. 2432 – 2439
3. พระยามหาบรีรมย์ พ.ศ. 2439 – 2540
4. พระยาพิพิธมนตรี พ.ศ. 2450 – 2544
5. พระยาชัยวิชิตวิศิษฐ์ธรรมธาดา พ.ศ. 2454 – 2458
6. พระยาวรุนฤทธีศรีสมุทรปราการ พ.ศ. 2458 – 2468
7. พ.ต.อ.พระยาทรงพลภาพ พ.ศ. 2468 – 2472
8. พระยากลยาวัฒนวิศิษฐ์ั พ.ศ. 2472 – 2474
9. พระชาติตระการ พ.ศ. 2474 – 2476
10. รอ.หลวงวุฒิราษฎร์รักษา พ.ศ. 2476 – 2478
11. หลวงจรูญประศาสน์ พ.ศ.2478 – 2481
12. นท.พระประยุทธชลธี. นร. พ.ศ. 2481 – 2482
13. ขุนบุรีภิรมย์กิจ พ.ศ. 2482 – 2485
14. นายปรง พหูชนม์ พ.ศ. 2489 – 2490
15. พระบรรณศาสตร์สาธร พ.ศ. 2490 – 2490
16. นายลิขิตสัตยายุทย์ พ.ศ. 2491 – 2493
17. หลวงอรรถวิภัชน์พจนกร 19 มิ.ย. 2493 – 3เม.ย. 2494
18. ขุนธรรมรัฐธุราธร 3 เม.ย. 2494 – 1ก.ค. 2495
19. นายเกียรติ ธนกุล 1 ก.ค. 2495 – 18เม.ย. 2496
20. นายสุทินวิวัฒนะ 3 เม.ย. 2496 – 13เม.ย. 2497
21. พ.ต.ท.นายราชภักดี 13 เม.ย. 2497 – 17ก.พ. 2500
22. นายนารถ มนตเสวี 20 ก.พ. 2500 – 9ต.ค. 2502
23. นายวิทูรจักกะพาก 9 ต.ค. 2502 – 1ต.ค. 2508
24. นายเจือ อ ่าพันธุ์ 1 ต.ค. 2508 – 18ส.ค. 2514
25. นายวินิจ ภูมิวุฒิสาร 1 ต.ค. 2514 – 6ธ.ค. 2514
26. ร.ต.ต.ชั้น สุวรรณทรรถ 15 ธ.ค. 2514 – 10ก.ย. 2517
27. นายเวทย์ นิจถาวร 9 ต.ค. 2517 – 26ก.ย. 2518
28. นายอนันต์ อนันตกูล 10 ต.ค. 2518 – 4 ม.ค. 2520
29. นายกริช เกตุแกว้ 5 2520 – 5 ต.ค. 2523
30. นายธวัช มกรพงศ์ 6 ต.ค. 2523 – 11 ต.ค. 2524
31. นายสายสิทธิ พรแกว้ 10 ต.ค. 2524 – 30ก.ย. 2527
32. นายวิโรจน์ อ ามรัตน์ 1 ต.ค. 2527 – 30 ก.ย. 2529
33. ม.ล.ภัคศุก กาภู 1 ต.ค. 2529 – 30 ก.ย. 2532
34. นายประเวศ ต่อตระกูล 1 ต.ค. 2532 – 30 ก.ย. 2534
35. นายไพทูรย์สุนทรวิภา 1 ต.ค. 2534 – 30 ก.ย. 2537
36. นายวีระ รอดเรือง 1 ต.ค. 2537 – 30 ก.ย. 2542
37. นายสมบูรณ์ สุขส าราญ 1 ต.ค. 2542 – 30ก.ย. 2544
38. นายสวาง่ ศรีศกุน 1 ตค. 2544 – 30ก.ย. 2545
39. นายสุรอรรถ ทองนิรมล 1 ต.ค. 2545 – 1พ.ค. 2548
40. นายสุขุมรัฎฐ์ สาริบุตร 9 พ.ค. 2548 – 12พ.ย. 2549
41. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ 13 พ.ย. 2549 – 19ต.ค. 2551
42. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร 20 ต.ค. 2551 – 30ก.ย. 2552
43. นายสุรชัย ขันอาสา 1 ต.ค. 2552 –1ต.ค. 2553
44. นายเชิดศักดิ์ชูศรี 1 ต.ค. 2553 –28พ.ย. 2554
45. นางวรรณิดา บุญประคอง 28 พ.ย. 2554 – 28ก.ย. 2555
46. นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ 8 ต.ค. 2555 – 4ก.ค. 2557
47. นายพินิจ หาญพาณิชย์ 4 ก.ค. 2557 – 30ก.ย. 2559
48. นายชาติชายอุทัยพันธ์ 1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2563
49. นายวันชัย คงเกษม 1 ต.ค. 2563 – 1 ต.ค. 2565

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายปราโมทย์  นาคล้วน 13 ตุลาคม 2523 – 30 กันยายน 2525
2 นายบุญช่วย  หุตะชาติ 1 ตุลาคม 2525 – 1 พฤษภาคม 2526
3 นายไพทูรย์  สุนทรวิภาต 16 ตุลาคม 2526 – 27 กันยายน 2528
4 นายยิ่งยศ มณฑล ลิน 3 ตุลาคม 2528 – 30 กันยายน 2531
5 นายประเวศ  ต่อตระกูล 1 ตุลาคม 2531 – 30 กันยายน 2532
6 นายวีระ  รอดเรือง 1 ตุลาคม 2532 – 30 เมษายน 2534
7 นายรื่น  ช่างสาร 1 กุมภาพันธ์ 2534 – 30 กันยายน2534
8 นายสุชาติ  สหัสโชติ 1 พฤษภาคม 2534 – 28 กรกฎาคม2535
9 นายรุ่งฤทธิ์  มกรพงศ์ 1 ตุลาคม 2534 – 24 กรกฎาคม 2536
10 นายประพันธ์  ชลวีระวงศ์ 28 กรกฎาคม 2535 – 1 ตุลาคม 2538
11 นายสมเจตน์  วิริยะดำรงค์ 25 ตุลาคม 2536 – 24 พฤษภาคม2537
12 นายสุชิน  คชินทร 5 พฤษภาคม 2537 – 8 ตุลาคม 2538
13 นายนิรัช  วัจนะภูมิ 9 ตุลาคม 2538 – 1 ตุลาคม 2539
14 นายพิศิษฐ์  ศุขรัตน์ 9 ตุลาคม 2538 – 30 กันยายน 2543
15 นายสมศักดิ์  แก้วสุทธิ 2 ตุลาคม 2539 – 30 กันยายน 2542
16 นายวิทยา  ผิวผ่อง 4 ตุลาคม 2542 – 30 กันยายน 2544
17 นายวงศ์  เลิศไพศาล 2 ตุลาคม 2543 – 15 พฤศจิกายน2545
18 นายวิจารณ์  ผดุงวิถี 1 ตุลาคม 2544 – 30 กันยายน 2547
19 นายนิคม  เกิดขันหมาก 18 พฤศจิกายน 2545 – 30 กันยายน2546
20 นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ 1 ตุลาคม 2546 – 30 กันยายน 2547
21 นายชิดพงษ์  ฤทธิ์ประศาสน์ 1 ตุลาคม 2547 – 4 กันยายน 2549
22 นายนิมิต  จันทน์วิมล 1 ตุลาคม 2547 – 1 ธันวาคม 2549
23 นายสุรชัย  ขันอาสา 27 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552
24 นางวรรณิดา  บุญประคอง 4 ธันวาคม 2549 – 19 ตุลาคม 2551
25 นายกำธร  ถาวรสถิตย์ ธันวาคม 2549 – 30 กันยายน 2552
26 นายสุรชัย  ขันอาสา 27 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552
27 นายชนะ  นพสุวรรณ 26 ตุลาคม 2551 – 28 ธันวาคม 2554
28 นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ 26 ตุลาคม 2552 – 28 ธันวาคม 2553
29 นายชาติชาย  อุทัยพันธ์ 21  มิถุนายน 2553 – 6 มกราคม 2555
30 นายสุรชัย  อังเกิดโชค 9  มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2556
31 นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ 9  มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2556
32 นายพงษ์ศักดิ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ 28  ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557
33 นายวันชัย  คงเกษม 28  ตุลาคม 2556 – 18 ธันวาคม 2557
34 ดร.ธีระกุล  เอี่ยมอำภา 1 ธันวาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
35 นายพรชัย  สังวรเจต 15 ธันวาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
36 นายสยาม  ศิริมงคล 1  ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560
37 นายธนู  บุญเลิศ 1  ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560
38 นายกมล  เชียงวงศ์ 2  ตุลาคม 2560 – 12 ตุลาคม 2561
39 นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ 2  ตุลาคม 2560 – 12 ตุลาคม 2563
40 นายธฤต  สำราญเวทย์ 8  ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563
41 นายสุเมธ  ธีรนิติ 1  พฤศจิกายน 2563 – 30 ธันวาคม 2564
42 นายชัยพจน์  จรูญพงศ์ 22  ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน
43 นายศุภมิตร  ชินศรี 9  ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน
44 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน 4 มกราคม 2565– 25 ตุลาคม 2565

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. นายวีระศักดี้ น้อยมณี 17 ตุลาคม 2518 – 30 พฤศจิกายน 2520
2. นายนิรัช วัจนะภูมิ 1 ธันวาคม 2520 -14 ธันวาคม 2520
3. ร้อยตรี มงคล สุวรรณโชติช่วง 15 ธันวาคม 2520 – 25 ตุลาคม 2523
4. นายพูนผล รัตติชุณหโชติ 27 ตุลาคม 2523 – 16 ตุลาคม 2525
5. ร้อยตรี วิบูลย์ ภาตะนันทน้ 27 ตุลาคม 2525 – 3 พฤษภาคม 2528
6. นายสุรอรรถ ทองนิรมล 4 พฤษภาคม 2528 – 3 พฤษภาคม 2529
7. นายเรืองวิทย์ หิตะพันธ์ 4 พฤษภาคม 2529 – 31 ตุลาคม 2532
8. นายวิทย์ ลิมานนท์วราไชย 1 พฤศจิกายน 2532 – 28 กุมภาพันธ์ 2534
9. นายวัจนะ นาคบุตร 1 มีนาคม 2534 – 14 เมษายน 2535
10. นางอุษา ชัชวาลย์ 19 กันยายน 2535 – 13 ตุลาคม 2536
11. นายวิศว ศะศิสมิต 14 ตุลาคม 2536 – 1 ตุลาคม 2541
12. นายสกล เชาวนานนท์ 2 ตุลาคม 2541 – 14 พฤศจิกายน 2542
13. นายสมิทธ์ ปาลวัฒน้วิไชย 15 พฤศจิกายน 2542 – 15 ธันวาคม 2545
14. นายณฐพล วิเชียรเพริศ 16 ธันวาคม 2545 – 15 กรกฎาคม 2546
15. นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ 16 กรกฎาคม 2546 – 30 กันยายน 2547
16. นางสาววรวรรณ วุฒิวนิช 1 พฤศจิกายน 2547 – 26 ธันวาคม 2548
17. นายณรงค์ พลละเอียด 26 ธันวาคม 2547 – 18 กุมภาพันธ์ 2550
18. นายจิรศักดี้ มุทิตานนท์ 19 กุมภาพันธ์ 2550 – 25 กุมภาพันธ์ 2556
19. นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ 25 มีนาคม 2556 – 27 ตุลาคม 2557
20. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร 10 กุมภาพันธ์ 2557 – 30 มีนาคม 2558
21. นายราเชนทธ์ คูวงษ์วัฒนาเสรี 30 มีนาคม 2558 – 25 กันยายน 2558
22. นายชัยพจน์ จรฌพงศ์ 28 กันยายน 2558 – 21 ตุลาคม 2561
23. นายภูธนะ ชมภูมิ่ง 24 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน