ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ

? ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2566 

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban_samutprakan@moi.go.th

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1. โทรศัพท์ 02-702-5021-4

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) spk@dla.go.th
 2. เว็บไซต์ http://www.samutprakanlocal.go.th

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1. นางสาวอมรรัตน์ แแปลกโฉมฉิน   เบอร์มือถือ 081 834 0616
 2. นางสาวนันทิยา เย็นสบาย  เบอร์มือถือ 090 981 3162
 3. นายกวีพงศ์ แตงโสภา  เบอร์มือถือ  063 857 2509

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) spk@doe.go.th
 2. เว็บไซต์ http://www.doe.go.th/samutprakarn
 3. แอปพลิเคชัน e-service สำหรับบริการประชาชนของกรมการจัดหางาน (https://e-service.doe.go.th)

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 0 2395 5996
 2. ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำและบริการจัดหางาน โทร. 0 2395 5992
 3. ฝ่ายการทำงานของคนต่างด้าวและงานนำเข้าตาม MOU โทร. 0 2395 5993
 4. ฝ่ายการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อความมั่นคงหรือเศรษฐกิจ โทร. 02395 5990-1
 5. ฝ่ายบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและตรวจคุ้มครองคนหางาน โทร. 0 2312 3343

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban-spk@dlt.mail.go.th
 2. เว็บไซต์ https://spk.dlt.go.th
 3. แอปพลิเคชัน e-service สำหรับบริการประชาชนของกรมการขนส่งทางบก  (DLT Smart Queue, DLT e-learning, DLT eformiFound, DLT QR licence)
 4. LINE OA : DLT Samutprakan
 5. FACEBOOK : สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ DLT

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 0 2323 4060

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) samutprakanmol@gmail.com
 2. เว็บไซต์ https://samutprakan.mol.go.th

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1.  โทร. 0 2380 6889 – 90

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) samutprakan@labour.mail.go.th
 2. เว็บไซต์ https://samutprakan.labour.go.th
 3. แอปพลิเคชันไลน์ @สสค.สมุทรปราการ (คุ้มครองแรงงาน)

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1.  โทร. 0 2394 6644 – 7 ต่อ 12
 2. โทร. 0 2394 6644 – 7 ต่อ 25

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban_samutprakan@mnre.go.th
 2. เว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
  http://www.mnre.go.th/samutprakan/th/indes
 3. Facebook สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
  https://www.facebook.com/samutprakan.mnre

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1.  โทร. 0 2183 1050

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) samutprakan@dol.go.th
 2. เว็บไซต์ https://www.dol.go.th/samutprakan
 3. แอปพลิเคชั่น LINE : @085ptqlf
 4. Application SmartLands
 5. Application คู่คิด

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1.  โทร. 0 2295 0077 ต่อ 101, 104

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) manage.spko@moph.mail.go.th
 2. เว็บไซต์ https://www.spko.moph.go.th

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1.  นางสาวธัญพร จักรคุ้ม โทร. 087 144 7312
 2. นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์สุ โทร. 064 732 2096

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) samutprakan@doae.go.th
 2. เว็บไซต์ http://www.samutprakan.doae.go.th
 3. แอปพลิเคชั่น Farmbook

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1.  โทร. 0 2389 2344

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) samutprakan@m-society.go.th
 2. เว็บไซต์ http://samutprakan.m-society.go.th
 3. แอปพลิเคชั่น LINE: @445xtlys

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1.  งานสารบรรณ โทร. 0 2395 4136
 2. ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0 2395 4136
 3. กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 0 2395 2697, 0 2395 4135
 4. กลุ่มนโยบายและวิชาการ 0 2382 6046
 5. ศูนย์บริการคนพิการฯ 0 2395 2224, 0 2395 2037
 6. ศูนย์บริการผู้สูงอายุ 0 2382 6051

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban-SPK@led.mail.go.th
 2. เว็บไซต์ http://sub2.led.go.th/samutprakan-n
 3. แอปพลิเคชั่น Line openchat

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1. โทร. 0 2387 1730 – 32
 2. โทร, 0 2387 1728

สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) fishsamutprakan@gmail.com
 2. เว็บไซต์ http://www4.fisheries.go.th/fpo-samutprakan

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1. งานสารบรรณ โทร. 0 2173 9229
 2. ติดต่อสำนักงาน โทร, 065 205 1213

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) cddsamutprakan@gmail.com
 2. เว็บไซต์ http://www.samutprakan.cdd.go.th
 3. Facebook: สพจ สมุทรปราการ
 4. Instagram: prakan_cdd

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1.  โทร. 0 2395 2161
 2.  โทร, 0 2395 4968

สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban_samutprakan@energy.go.th
 2. เว็บไซต์ https://samutprakan.energy.go.th

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1.  โทร. 0 2183 1002
 2.  โทร, 0 2183 1003

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban_samutprakan@industry.go.th
 2. เว็บไซต์ https://samutprakan.industry.go.th

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1.  โทร. 0 2707 7641 – 5 ต่อ 12, 14
 2.  โทร, 0 2707 7641 – 5 ต่อ 20, 25

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) prd_sp@hotmail.com
 2. Facebook Fanpage: ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1.  โทร. 0 2389 0856

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) onab.spk@gmail.com
 2. เว็บไซต์ https://www.spk.onab.go.th

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1.  โทร. 0 2394 02118 – 20

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) samutprakan.dop@probation.mail.go.th

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1.  โทร. 0 2707 7811

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) sp_ops@moc.go.th
 2. เว็บไซต์ https://samutprakan.moc.go.th
 3. แอปพลิเคชั่น LINE: @MOC Samutprakan

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1. โทร. 0 2395 1148 ต่อ 0
 2. โทร. 0 2395 1148 ต่อ 101, 104, 105, 106

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban_smprakan@nso.go.th
 2. เว็บไซต์ https://province.nso.go.th/smprakan

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1. โทร. 0 2323 2110
 2. โทรสาร. 0 2323 2111

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) cpd_samutprakan@cpd.go.th
 2. เว็บไซต์ https://web.cpd.go.th/samutprakan
 3. แอปพลิเคชั่น LINE ID: 0800529204

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1. โทร. 0 2183 1012
 2. นายนพรัตน์ อยู่ประยูร เจ้าพนักงานธุรการ โทร. 094 912 4646
 3. นางอภิชญา นันทสิงห์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ โทร. 080 198 5429

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) smp@cgd.go.th
 2. เว็บไซต์ https://www.cgd.go.th/smp

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1.  โทร. 0 2395 0801 หรือ 0 2395 5777 ต่อ 315, 319

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) pvlo_smp@dld.go.th
 2. เว็บไซต์ https://pvlo-smp.dld.go.th
 3. Facebook Fanpage : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1.  โทร. 0 2384 7530

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) samutprakan@dpt.mail.go.th
 2. เว็บไซต์ https://www.pvnweb.dpt.go.th/samutprakan

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1.  โทร. 0 2395 1823 – 4 ต่อ 11,  094 857 7545
 2.  นายคณาทิ อ่อนน้อม นายช่างโยธาอาวุโส 095 415 5498

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban_samutprakan@mots.go.th
 2. เว็บไซต์ https://www.samutprakan.mots.go.th
 3. Facebook Fanpage: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1.  งานสารบรรณ โทร. 0 2183 1005

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ddpm.spk@gmail.com
 2. เว็บไซต์ https://spk.disaster.go.th
 3. แอปพลิเคชัน Traffy Fondue
 4. แอปพลิเคชัน LINE Official Account : “ปภ รับแจ้งเหตุ 1784”

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1.  โทร. 0 2382 6040 – 2

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban_samutprakan@sso.go.th
 2. เว็บไซต์ https://www.sso.go.th

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการ

 1. โทร. 0 2755 6249 – 57
 2. โทรสาร. 0 2394 4478

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban_spk@opsmoac.go.th
 2. เว็บไซต์ https://www.opsmoac.go.th/samutprakan-home

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป/กลุ่มช่วยเหลือเกษตรและโครงการพิเศษ โทร. 0 2389 5865 ต่อ 200
 2. กลุ่มสารสารเทศการเกษตร โทร. 0 2389 5865 ต่อ 202
 3. กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนการการเกษตร โทร. 0 2389 5865 ต่อ 203

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban-samutprakan@m-cultue.go.th
 2. เว็บไซต์ https://samutprakan.m-culture.go.th

ในกรณีผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว

 1. โทรศัพท์ 0 2707 6103 ต่อ 12