จริยธรรม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce elementum, nulla vel pellentesque consequat, ante nulla hendrerit arcu, ac tincidunt mauris lacus sed leo. vamus suscipit molestie vestibulum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

จริยธรรมหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรม นอกเหนือจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ กฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังนี้

 1. ความซื่อสัตย์ ( Integrity ) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจและทำให้ ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป
2. ความเที่ยงธรรม ( Objectivity ) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลำเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุก ๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน
3. การปกปิดความลับ (Confidentiality ) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น
4. ความสามารถในหน้าที่ ( Competency ) ผู้ตรวจสอบภายในจะนำความรู้ทักษะและประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่