คณะทำงานระบบกล้องCCTV

คณะทำงานระบบกล้อง CCTV ของจังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียดดังนี้
Order to appoint the committee

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง