คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียดดังนี้
Rules and guidelines

หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ