รายงานสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564