โครงการอบรมหลักสูตร “สุดยอดผู้นำ”

โครงการอบรมหลักสูตร “สุดยอดผู้นำ”

มูลนิธิพัฒนาข้ราะการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยชอนแก่นได้จัดทำบันทึกข้อตกลง ( MOU ) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สุดยอดผู้นำ” สำหรับช้ำาราชการพลเรือนระดับ ชำนาญการชำนาญการพิเศษ-ระดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไป ช้าราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2566

>>ดาวน์โหลด<<