โครงการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และผู้ประกอบการภาคเกษตรอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดประเทศ พลิกฟื้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

โครงการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และผู้ประกอบการภาคเกษตรอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดประเทศ พลิกฟื้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

ดาว์นโหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติม doc03740820211027091904