เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรสร้างผู้นำและเครือข่ายวัฒกรรมระดับท้องถิ่น