เรื่อง โครงการฝึกอบรมในหลักสูตร Leadership in international Security (LISC) Navigating International Security Rebuilding Cooperation in a Time of Fragmentation