เรื่อง เปิดรับสมัครผู้ร่วมอบรมในหลักสูตร “MCOT CEOs OF ASEAN”