สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2566

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2566

กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 25 ตุลาคม 2565 ทาง Internet ที่  http://scholoar2.ocsc.go.th

รายละเอียดการรับสมัครDOC048~2