เรื่อง สมัครเข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 15