เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนและการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ