เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางผังนโยบายระดับประเทศ ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล