เรื่อง จัดอบรมหลักสูตรสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพหัวหน้างาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566