เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงาน และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาและฝึกอบรม โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานภาคราชการ หลักสูตร “การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน โดยวิธีการ OD (Organizational Development)”