เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.