เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้าการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้าการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค

ประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้าการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค