เรื่อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติกาารวิชา สถิติระดับกลางรุ่นที่ 38