เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2565

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2565

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา

1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

2. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา

3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-182-4195-7 ต่อ 165