สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยหน่วยงานภายในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดท้ายประกาศเพื่อลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน