สรุปผลการประชุมการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา

สรุปผลการประชุมการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา

สรุปผลการประชุมการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา

 

สามารถดูรายละเอียดสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ได้ที่ สรุปผลการับฟังความคิดเห็น♦