สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกองการต่างประเทศ จัดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน

สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกองการต่างประเทศ จัดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกองการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน ในรูปแบบเวที่เสวนา การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอาเซียน และ การพัฒนาสินค้าชุมชนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ดี ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม Grand Center Point เพลินจิต ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้จากการนำเสนอของผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้นำเสนอจากประเทศไทย ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) >>> https://online.anyflip.com/jbdzo/vguc/mobile/index.html ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา