รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศดธ.สป วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.