ผลงานวิจัย วารสารวิชาการ ป.ป.ช. และสื่อวีดิทัศน์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลงานวิจัย วารสารวิชาการ ป.ป.ช. และสื่อวีดิทัศน์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ข. ได้จัดทำผลงานวิชาการ ประกอบด้วย ผลงานวิจัย วารสารวิชาการ ป.ป.ช. และสื่อวีดิทัศน์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และภารกิจงานของสำนักงาน ป. ป.ช. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเผยแพร่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไชต์

สำนักงาน ป.ป.ช. https//www.nacc.go.th/

หรือสแกน QR CODE ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

>>>ดาวน์โหลด<<<