ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2566