ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 7)