ประกาศ ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกองค์การนอกภาครัฐ (NGOs) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) และองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector) ของประเทศไทยเพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนครั้งที่ 6

ประกาศ ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกองค์การนอกภาครัฐ (NGOs) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) และองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector) ของประเทศไทยเพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนครั้งที่ 6

ประกาศ คกก. ขยายเวลารับสมัครฯ รางวัลผู้นำอาเซียน2566_2
ใบสมัคร 6th ASEAN Awards 2566_2
คำสั่ง มท 1542.2564