ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2