ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

กองช่าง

  1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                 จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)    จำนวน 1 อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข                          จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักธุรการ                                       จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา

สำนักปลัด

  1. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง                                              จำนวน 4 อัตรา

กองช่าง

  1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป                                                     จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์                                          จำนวน 1 อัตรา

กองการศึกษา

  1. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก                                                         จำนวน 2 อัตรา
  2. ตำแหน่งคนงานทัวไป                                                    จำนวน 1 อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  1. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ                                      จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้า ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในระหว่างวันทื่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กรกฏาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-2313-4570-4 ต่อ 116 หรือ 062-798-399-9