ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕