ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคกลางโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี