ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรญฐกิจพิเศษมุกดาหารและหนองคาย

ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรญฐกิจพิเศษมุกดาหารและหนองคาย

ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรญฐกิจพิเศษมุกดาหารและหนองคาย

ดาวน์โหลดเอกสาร