ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 29 รายการ