ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแห่นงกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร