ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เลื่อนวันขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง