ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมdoc04067820220106094336