ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 รายการ