ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในกองร้อยบังคับการและบริการ สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในกองร้อยบังคับการและบริการ สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ อส. ปี 2566