ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวน 5 อัตรา

ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวน 5 อัตรา

ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวน 5 อัตราสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศรับสมัคร อส. ประจำปี 2566