ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกาศรายชื่อและหลักเกณฑ์วิธีการสอบคัดเลือกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกาศรายชื่อและหลักเกณฑ์วิธีการสอบคัดเลือกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก