ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สรุปผลการประชุมสรุป (ร่าง) แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ภายใต้การศึกษา MR-MAP

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สรุปผลการประชุมสรุป (ร่าง) แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ภายใต้การศึกษา MR-MAP

ร่างกรมทางหลวง