เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลน ประจำปี 2566 ณ หอประชุมอาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ มีมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 260 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ ชิณศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบทุน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้ารับทุนในครั้งนี้ว่า ขอให้เยาวชนมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตัวเอง ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า และเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม

ด้วย สภากาชาดไทย ได้มอบหมายภารกิจ ให้เหล่ากาชาดจังหวัดมีหน้าที่ ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและการส่งเสริมการศึกษานั้น นับว่าเป็นภารกิจหนึ่งของเหล่ากาชาดจังหวัด ที่จะทำให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนได้เรียนฟรีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะต้องจ่ายเพิ่ม

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงครอบครัวเด็กนักเรียนที่มีรายได้น้อยและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลน ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประกอบด้วย เป็นเด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อยและขาดแคลน มีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากที่ใดมาก่อน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ