เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดภาค 1 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของเหล่ากาชาดในแต่ละจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานของเหล่ากาชาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดภาค 1 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของเหล่ากาชาดในแต่ละจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานของเหล่ากาชาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดภาค 1 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของเหล่ากาชาดในแต่ละจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานของเหล่ากาชาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     นายเตช บุญนาค เลาขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดภาค 1 ณ ห้องประชุมโรงแรมเมเปิล ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวอรวรรณ ชิณศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด จากจังหวัดนนทบุรี ,พระนครศรีอยุธยา ,ปทุมธานี ,อ่างทอง และจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับในครั้งนี้ ภายในงานมีพิธีเชิญธงชาติ และธงกาชาดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ การบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรจากสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เพื่อให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดของแต่ละจังหวัด นำไปปรับใช้พัฒนางานของคณะกรรมการเหล่ากาชาด ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนภารกิจในด้านต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การค้นหาผู้ป่วยเพื่อร่วมโครงการคลินิกเคลื่อนที่การแก้ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
     การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1 รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับใช้ให้การปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในจังหวัดของตนเอง ทั้งในด้านการสงเคราะห์ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการบริการโลหิต บริการดวงตา/อวัยวะ การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพระราชดำริ และงานสาธารณกุศลอื่นๆ ตามแนวนโยบายและหลักการของสภากาชาดไทย ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 1
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ