หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน “สมุทรปราการ ประตูสู่ฮาลาลไทย”

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน “สมุทรปราการ ประตูสู่ฮาลาลไทย”

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน “สมุทรปราการ ประตูสู่ฮาลาลไทย”

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดงาน “สมุทรปราการ ประตูสู่ฮาลาลไทย” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2566 ณ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีกิจกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และบริการฮาลาลของจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดงาน “สมุทรปราการ ประตูสู่ฮาลาลไทย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักให้กับคนรุ่นใหม่ได้ดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น สร้างความเข้าใจของการอยู่ร่วมกัน บนพื้นฐานของความเชื่อ วัฒนธรรม ที่แตกต่างในสังคม เพิ่มโอกาสในการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และเพิ่มความเข้าใจในมิติของฮาลาลในด้านต่างๆ สู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความตระหนักต่อผู้บริโภค ในการใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพอนามัยผ่านผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาล โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่ม และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้แก่ชาวไทย และชาวต่างชาติให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงการสร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ