สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดการอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงแรมเบย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จากอำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระประแดงและอำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 25 กลุ่มผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการอบรมดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนสร้างรายได้แก่ ผู้ประกอบการในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว/กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สู่ชุมชนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Soft Power ในพื้นที่ชุมชนส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ โดยการสืบสานและต่อยอดจากเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถพัฒนาให้เกิดอาชีพรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ นอกจากนี้ยังเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบต่อยอดพัฒนาทรัพยากรทุนทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการบูรณาการของทุกฝ่ายร่วมมือสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับชุมชน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ