สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงวัฒนธรรม

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบฯ เข้าร่วมประกวด 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงวัฒนธรรม
     กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ”เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในทุกมิติ จำนวน 10 ชุมชน จากทั่วประเทศ เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนและผู้ให้การสนับสนุน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เกิดการพัฒนาต่อยอด ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกใน 3 ด้าน ประกอบด้วย การรักษา พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่โดดเด่น ,การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ,แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชน
     ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ มีชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้ 4 ชุมชน จาก 4 อำเภอ ซึ่งชุมชนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการฯ จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ